Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych (MPH KZ) jest dziedziną prawa międzynarodowego publicznego regulującą – z jednej strony – postępowanie stron walczących w konfliktach międzynarodowych i nie międzynarodowych w zakresie metod i środków walki, z drugiej zaś, zapewniają ochronę osobom, które nie uczestniczą w walce bądź przestały w niej uczestniczyć, a także dobrom i obiektom, które nie stanowią celu wojskowego. Normy tego prawa, zawarte w umowach międzynarodowych i w międzynarodowym prawie zwyczajowym, są tworzone, stosowane i egzekwowane przez państwa będące podmiotami prawa międzynarodowego.

 

Międzynarodowe prawo humanitarne jest częścią prawa międzynarodowego publicznego, która służy rozwiązywaniu problemów humanitarnych wynikających z konfliktów zbrojnych.

Ośrodek Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego powstał 2 września 1977 r. w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Głównymi zadaniami Ośrodka jest wsparcie Komisji ds. Upowszechniania MPH działającej przy Zarządzie Głównym PCK oraz samodzielna realizacja zadań z zakresu upowszechniania MPH. Wypełniając swą misję Ośrodek prowadzi również upowszechnianie idei i zasad Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz ochrony znaku czerwonego krzyża. 


 

Ośrodek Upowszechniania:

 • prowadzi specjalistyczną bibliotekę MPH,
 • koordynuje prace Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy ZG PCK,
 • koordynuje prace Komisji ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża,
 • prowadzi działania z zakresu ochrony znaku czerwonego krzyża i podejmuje interwencje w przypadku nadużyć,
 • organizuje konferencje naukowe, wykłady, warsztaty i szkolenia,
 • opracowuje i realizuje programy edukacyjne,
 • uczestniczy w międzynarodowych kampaniach i programach,
 • współpracuje z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, terenowymi strukturami PCK, stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, ministerstwami, uniwersytetami i organizacjami pozarządowymi.
 • Misją Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych jest edukacja obecnych i przyszłych kadr organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną, przygotowanie funkcjonariuszy humanitarnych i wojskowych do misji zagranicznych w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, a także szerzenie idei humanitaryzmu wśród całej społeczności.

Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach

 

Jak bardzo nauczanie międzynarodowego prawa humanitarnego jest potrzebne w różnych kręgach społeczeństwa Polski Czerwony Krzyż zauważył już wiele lat temu i aby stworzyć możliwość jak najlepszego i jak najbardziej zróżnicowanego przekazywania tej wiedzy na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku zorganizował 5 specjalistycznych seminariów, które w 2002 r. przerodziły się w Szkołę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

 

 

 

W kursie uczestniczą przedstawiciele poniższych grup:

 • studentów prawa, politologii, stosunków międzynarodowych, dziennikarstwa i pokrewnych, którzy interesują się problematyką konfliktów zbrojnych;
 • wykładowców i słuchaczy szkół mundurowych oraz oficerów;
 • pracowników organizacji pozarządowych pracujących w obszarze międzynarodowego prawa humanitarnego lub zainteresowanych tą tematyką.

 

Zajęcia poprowadzą eksperci i praktycy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni wojskowych z całego kraju. Wykładom teoretycznym towarzyszy rozwiązywanie kazusów, dyskusje i wieczory tematyczne. Wśród poruszanych w czasie Szkoły zagadnień znajdują się takie kwestie jak:

 

 • Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 • Funkcjonowanie wojskowych służb medycznych w czasie konfliktu zbrojnego;
 • Metody i sposoby prowadzenia działań zbrojnych;
 • Ochrona praw człowieka w sytuacji konfliktu zbrojnego;

 

Uczestnicy, którzy wykazują się nienaganną frekwencją oraz aktywną partycypacją w zajęciach otrzymają dyplomy ukończenia tego prestiżowego kursu, a także wezmą udział w uroczystej gali zamykającej Szkołę, uświetnionej koncertem muzyki klasycznej i rozdaniem nagród dla laureatów konkursu im. Prof. R. Bierzanka.

 


 

Szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego znajdują się w aktualnościach.

Czy międzynarodowe prawo humanitarne może zostać ograniczone lub zawieszone? Na kim spoczywa obowiązek wdrażania przepisów w zakresie praw człowieka? Co należy do wybuchowych pozostałości wojennych a co do dóbr niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej? Jaki status mają osoby cywilne, które biorą udział w bezpośrednich działaniach zbrojnych?
Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz realizując bezpłatny kurs e-learningowy „Odkrywamy Prawo Humanitarne” udostępniony na stronie:
Jeśli chcesz zdobyć wiedzę dotyczącą międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, nabyć praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem lekcji, pogadanek, spotkań tematycznych w ramach programu „OPH” poprzez wykorzystanie lub adaptowanie materiałów przygotowanych i udostępnianych na platformie e-learningowej przez PCK, nie zwlekaj. Już dziś zarejestruj się na kolejne edycje naszego kursu certyfikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej!

 

Program „Odkrywamy Prawo Humanitarne” został stworzony przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, w Polsce jest wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Polski Czerwony Krzyż. Kurs e-learningowy przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami w klasach 7-8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą zdobyć wiedzę, aby w ramach swoich przedmiotów prowadzić zajęcia z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

 

Kurs jest bezpłatny i potrwa od 15.09.2018 do15.12.2018.

 

Pakiet, który otrzymuje nauczyciel zawiera materiały na przeprowadzenie 36 godzin zajęć, które wprowadzają młodych ludzi w podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego. Materiały oparte są na współczesnych oraz historycznych wydarzeniach, które pokazują w jaki sposób międzynarodowe prawo humanitarne chroni ludzi oraz ludzką godność podczas konfliktów zbrojnych i zapobiega cierpieniom wynikającym z wojny.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie!

Konkurs prac licencjackich, magisterskich i doktorskich

im. prof. Remigiusza Bierzanka

 

Jest to konkurs prowadzony przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK, który może poszczycić się wieloletnią już tradycją. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk zaprezentować swoje prace szerszemu gronu specjalistów i powalczyć o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub podyplomowa dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

 

 

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości zakończenia

Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach.

 


 

Szczegółowe informacje na temat bieżącej edycji konkursu znajdować się będą w aktualnościach oraz na stronie www.pck.pl.

 

KONTAKT

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Mokotowska 14, 00 – 651 Warszawa

022 -326 12 39

mph@pck.org.pl

 

W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt:

BIELSKO – BIAŁA
43 – 300 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 6
tel. 33 822-82-12

Tel.: 32 251 20 11

E-mail: katowice@pck.org.pl

 


 

Śląski Oddział Okręgowy PCK

ul. PCK 8, 40 – 057 Katowice