Struktura organizacyjna Ruchu Młodzieżowego PCK składa się z dwóch części – jednostek podstawowych oraz Rad Młodzieżowych PCK.

 

 

Wśród jednostek podstawowych Młodzieży PCK znajdują się:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kluby Wiewiórka


 2. Szkolne Koła PCK (SK PCK)


 3. Akademickie Koła PCK


 4. Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (SIM PCK)


 5. Inne grupy Młodzieży PCK

 

Działają one w różnych środowiskach, skupiając w swych szeregach dzieci i młodzież oraz osoby działające na ich rzecz.


 

Dokumenty dot. jednostek podstawowych młodzieży PCK znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

Ich celem jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postawy pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie. W swojej działalności Klub Wiewiórka kształtuje humanitarne postawy dzieci, podstawowe nawyki zdrowego stylu życia, popularyzuje zasady bezpieczeństwa i przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK. Te cele i zadania realizowane są głównie przy pomocy programu „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK. Ich celem jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postawy pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie. W swojej działalności Klub Wiewiórka kształtuje humanitarne postawy dzieci, podstawowe nawyki zdrowego stylu życia, popularyzuje zasady bezpieczeństwa i przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK. Te cele i zadania realizowane są głównie przy pomocy programu „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.

 

Kluby Wiewiórka mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach I – III szkół podstawowych po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki. Natomiast opiekunem Klubu Wiewiórka może zostać wychowawca, nauczyciel, wolontariusz PCK lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką.

 

 

Członkiem Klubu może być z założenia przedszkolak lub uczeń, który:

 

 1. codziennie rano i wieczorem myje zęby,

 2. poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy do roku,

 3. przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia,

 4. przestrzega zasad bezpieczeństwa,

 5. niesie pomoc potrzebującym.

 

Każdy członek Klubu otrzymuje znaczek „Klub Wiewiórka PCK” oraz legitymację.

W swojej działalności Klub Wiewiórka PCK realizuje zadania:

 

 • kształtuje humanitarne postawy dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,
 • kształtuje podstawowe nawyki zdrowego stylu życia – popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się,
 • popularyzuje zasady bezpieczeństwa ¬ profilaktyka oraz podstawy pierwszej pomocy,
 • kształtuje postawy pro¬ ekologiczne wśród dzieci,
 • przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK.

Dokumenty dot. Klubu Wiewiórka znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

Aby założyć nowy Klub Wiewiórka skontaktuj się z najbliższym Oddziałem Rejonowym bądź Okręgowym PCK.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu niesienia pomocy potrzebującym. Bezpośrednią konsekwencją założonych celów są poszczególne zadania SK PCK, wśród których wymienić możemy pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży, jak również przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

 

 


 

Realizując swoje zadania, Szkolne Koło PCK opiera się głównie na Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK, który ma wspierać opiekunów i koła w ich działaniach. Członkiem Szkolnego Koła PCK może być uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej), pracownik szkoły, jak również inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.

Dokumenty dot. Szkolnych Kół PCK znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

Celem działalności Akademickiego Koła PCK jest pomoc osobom potrzebującym poprzez aktywizację środowisk akademickich do realizacji różnych kierunków działalności Stowarzyszenia.

Akademickie Koła PCK mogą być organizowane w szkołach wyższych wszystkich typów oraz w szkołach pomaturalnych (policealnych). Członkiem Akademickiego Koła PCK może być student, słuchacz i pracownik wyższej uczelni lub szkoły wyższej innego typu.

Do założenia Akademickiego Koła PCK wymagana jest liczba 10 członków.

 


 

Dokumenty dot. Akademickiego Koła PCK znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kim jest wolontariusz? Dla nas wolontariusz to przede wszystkim kręgosłup społeczeństwa obywatelskiego. Siła napędowa organizacji pozarządowych, esencja inicjatyw obywatelskich. Dla wszystkich typów wolontariatu można znaleźć wspólny mianownik – pomaganie innym.


 

Wolontariusz nie jest pracownikiem etatowym i z całą pewnością takiego pracownika nie zastąpi. Organizacja powinna postrzegać współpracę z wolontariuszem jako inwestycję, w której dla osiągnięcia wspólnego celu obie strony angażują swoje najcenniejsze zasoby, takie jak choćby wiedza czy czas. Obie strony z inwestycji tej wychodzą bogatsze. Osiągają postawione sobie cele, odczuwają satysfakcję z pomocy na rzecz innych, zdobywają nowe doświadczenie czy umiejętności, wnoszą swój unikalny wkład w budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa.

 

Wolontariusz jako osoba zawodowo niezaangażowana w codzienną pracę instytucji wnosi do organizacji nowe spojrzenie. Może być źródłem inspiracji i pomysłów. Swoim zapałem i postawą może motywować do działania innych – tak wolontariuszy, jak i samych pracowników. Wolontariusz wzmacnia też wiarygodność społecznej działalności organizacji. Staje się jej ambasadorem. Nie tylko wówczas, gdy z organizacją współpracuje, ale także długo po tym, gdy swoje zadania zakończy.

 

 

 

Dobry wolontariusz to ten, który identyfikuje się z działaniami organizacji. Jeśli w zespole będziemy mieli ludzi wyznających podobne wartości czy mających podobne zainteresowaniach, będzie nam łatwiej budować tożsamość organizacji i realizować jej misję. Wolontariuszami w Śląskim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża mogą być osoby w różnym wieku (młodzież, studenci, emeryci), z rożnymi doświadczeniami, umiejętnościami oraz wiedzą (menedżerowie, sportowcy, dziennikarze, podróżnicy, pedagodzy, studenci, uczniowie), dysponujący różną ilością czasu.

 

W czym wspierają nas wolontariusze?

 • angażują się w akcje pomocy dla ofiar klęsk i katastrof – pomagają w przygotowaniu transportów humanitarnych i dystrybucji darów,
 • działają w grupach pomocy – Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Ratownictwa, Pomocy Humanitarnej,
 • uczą dzieci i młodzież pierwszej pomocy, podstaw międzynarodowego prawa humanitarnego, zasad zdrowego stylu życia, itp.
 • pomagają przy organizacji festynów, imprez plenerowych akcji poboru krwi bądź konkursów,
 • kwestują na ulicach zbierając pieniądze do puszek,
 • pracują w naszych biurach jako asystenci.

 

Form pomocy i aktywności jest dużo więcej i nie sposób ich wszystkich wymienić.

Ankieta dla wolontariusza w wersji polskiej i angielskiej znajduje się w zakładce: „Pliki do pobrania”.

 


 

Jeżeli chcesz pomóc potrzebującym, spotkać nowych ludzi, fajnie spędzić czas, masz pomysły, jesteś kreatywny to szukamy właśnie CIEBIE!

 

Po szczegóły przyjdź do siedziby Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach przy ul. PCK 8

 napisz e-mail, lub zadzwoń: tel.: 32 251 20 11 e-mail: katowice@pck.org.pl

Telefon: 32 251 20 11

E -mail: katowice@pck.org.pl


 

Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. PCK 8, 40-057 Katowice